Ανάπτυξη του λόγου στα παιδιά

3-4 ετών

·         Καταλαβαίνει τις λειτουργίες του αντικειμένου

·         Καταλαβαίνει τα αντίθετα

·         Καταλαβαίνει και εκτελεί εντολές με 2 – 3 μέρη

·         Υποβάλει και απαντά απλές ερωτήσεις που, τι , γιατί

·         Υποβάλει ερωτήσεις και απαιτεί συχνά την λεπτομέρεια στις απαντήσεις

·         Παράγει απλά ρήματα

·         Χρησιμοποιεί το λόγο για να εκφράσει συναίσθημα

·         Χρησιμοποιεί 4-5 λέξεις σε προτάσεις

·         Επαναλαμβάνει 6-13 συλλαβές σε προτάσεις χωρίς δυσκολία

·         Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομα τους

·         Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πολύ συχνά

·         Έχει επίγνωση για το παρελθόν και το μέλλον

·         Βελτιώνονται οι γραμματικές προτάσεις αν και μερικά λάθη παραμένουν

·         Κατάλληλη χρήση του «είναι» σε όλους τους τύπους μέσα σε προτάσεις

·         Λέει 2 γεγονότα κατά τη χρονολογική σειρά

·         Συμμετέχει σε μεγάλης διάρκειας συνομιλίας

·         Παράγει σύμφωνα με ακρίβεια 80 %

·         Χρησιμοποιεί με συνέπεια πληθυντικό αριθμό, κτητικές αντωνυμίες και απλά ρήματα αόριστου χρόνου

 4-5 ετών

·         Καταλαβαίνει την έννοια των αριθμών μέχρι το 3

·         Καταλαβαίνει τις έννοιες του χώρου

·         Αναγνωρίζει 1 έως 3 χρώματα

·         Μετράει μέχρι το 10 παπαγαλιστικα

·         Ακούει απλές σύντομες ιστορίες

·         Απαντάει ερωτήσεις που αφορούν τη λειτουργία και χρήση των αντικειμένων

·         Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις

·         Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4-8 λέξεις

·         Σύνθετες απαντήσεις σε 2 μερών ερωτήσεις

·         Ζητά ορισμούς λέξεων

·         Απολαμβάνει να ακούει ρυθμούς, στίχους με ομοιοκαταληξία και συλλαβές χωρίς νόημα

·         Παράγει σύμφωνα με ακρίβεια 90 %

·         Μειώνει σημαντικά τον αριθμό των παραλείψεων και αντικαταστάσεων

·         Η ομιλία είναι καταληπτή

·         Μιλά για την εμπειρία στο σχολείο ή στα σπίτια των φίλων του

·         Αναμεταδίδει ακριβώς μια μεγάλη ιστορία

·         Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και δίνει απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις

·         Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες, μελλοντικούς  χρόνους, αυτοπαθείς αντωνυμίες και συγκριτικούς τύπους

 5-6 ετών

·         Ονοματίζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα

·         Ακολουθεί οδηγίες που δίνονται σε μια ομάδα

·         Ακολουθεί εντολές με 3 μέρη

·         Καταλαβαίνει και απαντά σε ερωτήσεις «πως», «πόσο»

·         Χρησιμοποιεί κατάλληλα τον αόριστο και μελλοντικό χρόνο

·         Χρησιμοποιεί κλίσεις

·         Ονομάζει αντίθετα

·         Ονομάζει διαδοχικά τις μέρες της εβδομάδος

·         Μετράει μέχρι το 30 παπαγαλίστικα

·         Συνεχίζει να αυξάνεται δραστικά το λεξιλόγιο του

·         Αντικαθιστά περιστασιακά ήχους

·         Ανταλλάσσει πληροφορίες και υποβάλει ερωτήσεις

·         Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες

·         Χρησιμοποιεί γραμματικά πλήρεις προτάσεις

·         Αναμεταδίδει ακριβώς μια ιστορία

·         Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλλει παιδικούς στίχους με ομοιοκαταληξία

·         Επικοινωνεί εύκολα με ενηλίκους και άλλα παιδιά

·         Κατάλληλη χρήση της γραμματικής στις περισσότερες περιπτώσεις